Spring naar hoofd-inhoud

Huur opzeggen

U wilt de huur opzeggen? Hieronder leest u in een stappenplan waaraan u moet denken bij het opzeggen van uw huurwoning zoals hoe u de huur kunt opzeggen en wat er gebeurt na de huuropzegging. Ook vindt u hieronder rechtstreeks een link naar het huuropzeggingsformulier. We hopen dat u met plezier bij ons huurde en wensen u een voorspoedige verhuizing!

 

Stappen voor het opzeggen van de huur

U moet de huur minimaal één maand van te voren opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. Voor garages is dit drie maanden. U moet dan ook minimaal één maand van te voren de huur opzeggen. Dit kan op elke dag van de maand. De huuropzegging moet u en de eventuele medehuurder(s) ondertekenen.

Het opzeggen van de huur moet u als huurder schriftelijk en ondertekend per e-mail of brief doen. U kunt uw huur ook opzeggen via deze link. Let u er dan wel op dat u het formulier helemaal afrondt. Is alles in orde dan ontvangt u direct een e-mail. Daarnaast kunt u voor de huuropzegging het standaard voorgedrukte huuropzeggingsfomulier gebruiken. Dit formulier kunt u bij ons opvragen via info@woongoedzvl.nl of bellen naar 0115-636000.

 • uw naam;
 • het adres van de woning waarvan u de huur wilt opzeggen;
 • de datum wanneer u de woning wilt verlaten. Dit kan elke willekeurige datum zijn, als deze maar aan de opzegtermijn van één maand voldoet;
 • reden verhuizing;
 • uw nieuwe adres (als bekend);
 • uw huidige en/of nieuwe telefoonnummer;
 • uw huidige en/of uw nieuwe e-mailadres.  

Uw ontvangt van ons zo snel mogelijk een bevestiging van de huuropzegging.

Na de huuropzegging volgt er zo snel mogelijk een eerste controle. De opzichter neemt de woning op in de huidige staat en geeft zo nodig aanwijzingen om de woning netjes achter te laten. Na het inleveren van de sleutels volgt de tweede controle. Naar aanleiding van deze controle stelt de opzichter een definitief opnamerapport op.

Zit er overname in de woning, zorg dan dat u dit tijdig regelt met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder zal met u contact opnemen als hij interesse heeft in de spullen.

De eindafrekening maken wij op wanneer wij in het bezit zijn van alle gegevens. De huuradministratie onderzoekt of u de huur tot de datum van opzegging heeft betaald en we verrekenen de nota’s van eventuele herstelwerkzaamheden. U ontvangt binnen één maand na de sleutelinlevering de eindafrekening. 


Tenzij anders overeengekomen, neemt de mutatieopzichter de sleutels van de leeggemaakte woning in vóór of op de vermelde datum. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in staat zijn u aan de overeengekomen datum te houden, dan vragen wij u dit op tijd te melden en opschuiving van de inleveringsdatum aan te vragen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld in het geval dat er al een nieuwe huurder is. Opschuiving van datum is alleen mogelijk met een periode van een maand geldend vanaf de datum ontvangst wijziging. Over de periode dat u de sleutels na de opzegdatum in uw bezit houdt, berekenen wij de huur aan u door. Met de huuropzegging geeft u de woning terug aan ons. Omdat wij streven naar een kwalitatief goed woningbestand vinden wij een technische woningcontrole bij het verlaten van de woning onmisbaar. Onze technische dienst controleert met dit doel uw woning twee keer. Na de eerste controle bieden wij de huurder voldoende gelegenheid de woning zo nodig in orde te maken om een schadenota te voorkomen. Bij deze controles hanteren wij de Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van 1 april 2015.

De eerste woningcontrole, de zogenaamde vooropname, vindt zo snel mogelijk plaats na de huuropzegging. De opzichter neemt de woning op in de huidige staat. Hij geeft aan wat wij momenteel als schade beschouwen en wat voor rekening van de huurder komt.  Wij informeren u op tijd op welke datum onze opzichter de woning komt controleren. De opzichter maakt een vooropnamerapport van de woning. Hij en de huurder ondertekenen het rapport. Omdat de opzichter in een bewoonde woning niet alles kan beoordelen, zien wij het vooropnamerapport van de eerste controle als voorlopig. Het ondertekende vooropnamerapport reikt hij ter plaatse uit. Hierop staat ook aangegeven wat het herstellen van de schade zou kosten als wij dit uitvoeren. U heeft nu tot de opzegdatum de gelegenheid de als schade aangemerkte zaken te herstellen. Wanneer de opzichter u bij de eerste controle niet thuis aantreft, laat hij een niet-thuis kaartje bij u in de bus achter. Als u vijf dagen na afgifte hiervan geen contact met ons opneemt, dan vervalt de eerste controle en ligt de verantwoordelijkheid geheel bij u als huurder. 

De tweede controle van de woning, de zogenaamde eindopname, voeren wij uit als de woning helemaal leeg is. Bij voorkeur net voor of op de einddatum. De opzichter maakt met u een afspraak voor de eindcontrole. Als hij bij de tweede controle nog gebreken constateert dan stellen wij u in de gelegenheid deze schade zelf te herstellen. Dit wel met doorberekening van de huur. Als de vervaldatum van de opzegtermijn is verstreken, is de termijn hiervoor maximaal zeven dagen na datum woningcontrole. De opzichter zal u de procedure tijdens de eerste woningcontrole meedelen. Bij de tweede controle, dus als de woning helemaal leeg is, stelt hij de definitieve schade vast.

Naast schade letten wij op enkele vanzelfsprekende zaken. Wij verwachten dat u:

 • de woning schoongemaakt achter laat, dus ook sanitair en keuken;

 • de woning en berging/schuur leeg achterlaat;

 • alle vloerbedekking inclusief lijmresten verwijdert;

 • alle bijgebouwen verwijdert;

 • de woning vrij van ongedierte achterlaat;

 • de ramen heel en zonder ernstige beschadigingen achterlaat;

 • de deuren onbeschadigd en stickervrij op de juiste plaats terugplaatst;

 • de verf op deuren en binnenkozijnen egaal gedekt en zonder krassen van huisdieren achterlaat;

 • de wanden en plafonds in goede staat achterlaat (bijvoorbeeld geen behang op plafonds en/of beschadigd behang door huisdieren of teksten). U kunt  behang afstomen om beschadigingen van het stucwerk te voorkomen;

 • ervoor zorgt dat schakelaars, stopcontacten en hang- en sluitwerk in goede staat aanwezig zijn;

 • de inventaris (inclusief sanitair) van de woning compleet achterlaat;

 • de terras- en toegangspaden in goede staat achterlaat;

 • alle sleutels van deuren en eventuele postkasten compleet inlevert;

 • als van toepassing de afrastering van de tuin in goede staat achterlaat. 

  Als een overnameformulier aanwezig is, houden wij hiermee uiteraard rekening.

Als er goederen ter overname in de woning zijn, dan is het belangrijk dat de oude bewoner op het opzegformulier aangeeft dat wij naam en telefoonnummer mogen doorgeven aan de nieuwe huurder. De nieuwe huurder ontvangt deze gegevens van de oude bewoner. Vervolgens kunt u samen de overname regelen. Wij spelen hierbij geen bemiddelende rol. Dit is een zaak tussen de huurders. De nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen. In de volgende gevallen moet de vorige bewoner overnamegoederen verwijderen uit de woning:

 • de nieuwe huurder gaat niet akkoord met de overname;

 • er vindt renovatie plaats tijdens de leegstand;

 • de woning gaat in de verkoop.

  De vorige bewoner verwijdert de achtergelaten zaken voor de einddatum van de huurovereenkomst.