Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Zo is onze organisatie ingericht

Organigram

Procuratieregeling

Bijgaand tref je de procuratieregeling aan waarin is vastgelegd welke bevoegdheden we toekennen aan de medewerkers en onder welke voorwaarden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Zo dient zij bijvoorbeeld als werkgever voor de directeur/bestuurder en benoemt ze de accountant.

De Raad van Commissarissen bestaat per 23 augustus 2019 uit de volgende leden:  

  • De heer J.W.M. Bracke (voorzitter)
  • Mevrouw N.M. Elfrink-Bliek
  • De heer A.J. Rinkhoud
  • De heer A.A. de Vries
  • Mevrouw C.C. Kruithof-Qualm

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af  in het jaarverslag over de wijze waarop zij invulling geven aan de taken en bevoegdheden. De honorering voor de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur is volgens de VTW. Meer informatie hierover staat ook in het jaarverslag. 

Voor overige informatie over de samenstelling en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u eveneens naar het jaarverslag.

Gedragscode

De gedragscode is bedoeld om directie en medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bewuster te maken van integer handelen. Hierin staat wat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag beschouwt.

Klokkenluidersregeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een nette  en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden in de organisatie. In deze klokkenluiderregeling is opgenomen dat medewerkers een eventuele misstand kunnen melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met als uitwijkmogelijkheid de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.