Spring naar hoofd-inhoud

Prestatieafspraken

Maatschappelijk betrokken

Prestatieafspraken 2023
Als vervolg op de meerjarige prestatieafspraken brengen de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties jaarlijks een ‘bod’ uit op de woonvisie van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dit gebeurt uiterlijk voor 1 juli. In de daarop volgende maanden werken wij dit bod uit tot concrete prestatieafspraken voor het komende jaar. Half december 2022 zijn de prestatieafspraken voor 2022 door alle partijen getekend. 

  • Prestatieafspraken gemeente Hulst
  • Prestatieafspraken gemeente Sluis
  • Met de gemeente Terneuzen hebben we afgelopen jaar meerjarige prestatieafspraken gemaakt. in de afspraken is de bijdrage van de corporaties aan de uitvoering van de Terneuzense Woonvisie vastgelegd. Ook stemmen de gemeente en corporaties in de afspraken hun maatschappelijke activiteiten op elkaar af. De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huizen, leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare inwoners. Het gaat hierbij om de ambities en hoofdlijnen tot en met 2025. In onderstaand document is ook de uitvoeringsagenda voor 2023 meegenomen.

Samenwerking
Het uitbrengen van een bod door woningcorporaties vloeit voort uit de herziene Woningwet die vanaf 1 juli 2015 in werking trad. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Dat is gelijk het bijzondere en unieke van dit proces: de Zeeuws-Vlaamse samenwerking. Uiteraard werken de afzonderlijke corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties al met elkaar samen. Maar die samenwerking is er nu over de volle breedte. De drie Zeeuws-Vlaamse corporaties brengen een bod uit aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Alle huurdersorganisaties zijn hierbij betrokken.

Van bod naar prestatieafspraken
De exacte bijdrage van corporaties komt tot stand in samenwerking met huurdersorganisaties en gemeenten, en wordt uitgewerkt in het bod. In het bod richten we ons op een aantal thema’s zoals betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, nieuwbouw van woningen, energiezuinige woningvoorraad en huisvesting van specifieke doelgroepen. Met als doel: het passend huisvesten van onze doelgroep. Voor het jaar 2023 benoemen we de concrete activiteiten in de prestatieafspraken. Voor de meerjarenafspraken is het voorstel globaler.     

Meer sturing
Kern van de Woningwet is dat maatschappelijke investeringen door woningcorporaties hun verankering krijgen in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Via het bod is meer sturing gewaarborgd. Voorheen maakten we alleen langjarige prestatieafspraken. Nu geven we aan wat we concreet gaan doen. Dat zorgt ervoor dat meer en betere sturing mogelijk is op het volkshuisvestingsbeleid. Als woningcorporaties weten we beter waar we aan toe zijn en is er commitment van verschillende partijen. Bovendien moeten we, om afspraken met elkaar te kunnen maken, de dialoog blijven aangaan over lokale en regionale ambities. En daar wordt een woonvisie, en daarmee de huurder, alleen maar beter van.