Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag 2020

Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Dit jaarverslag vloeit voort uit ons ondernemingsplan ‘Middenin de maatschappij’. In het ondernemingsplan hebben we de koers uitgezet voor de periode 2018 – 2022. De ambities die we daarin formuleerden, vormen de basis voor al onze activiteiten.

Onder de linken vindt u het volledige jaarverslag 2020 en de publieksversie van dit document.

Focus
2020 gaat als een bijzonder jaar de geschiedenis in. De coronacrisis bepaalde in belangrijke mate ons hele leven. Ondanks dat bleef onze focus op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen. En op onze dienstverlening en samenwerking met onze stakeholders. Met elkaar zochten we naar manieren om onze werkzaamheden zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Onze missie is helder: wij willen mensen met een bescheiden inkomen huisvesten in goede, betaalbare woningen. Dat was de opdracht, waaraan we in 2020 hard werkten, met goed resultaat. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar ondanks alle beperkingen door de coronacrisis zijn wij trots op wat wij in 2020 bereikten.

Vooruitblik 2021
In 2021 gaan we verder met het realiseren van onze doelstellingen uit het ondernemingsplan. Naast het voorbereiden en uitvoeren van sloop- en nieuwbouwprojecten besteden we in 2021 in het bijzonder aandacht aan het thema ‘Wonen & Zorg’. We onderzoeken hiervoor alternatieve woonvormen. Ook nemen we met verschillende partijen deel aan het programma ‘Weer thuis’. Dit programma is erop gericht om de uitstroom uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de GGZ te verbeteren. En tot slot verwachten we dat de regionale woonvisie van de gemeenten in 2021 opgeleverd wordt, evenals de visie op Wonen & Zorg. Op basis daarvan kunnen we vervolgens met de gemeenten en de collega corporaties meerjarige prestatieafspraken maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of via e-mail.

Wij wensen u veel leesplezier!