Spring naar hoofd-inhoud

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Zo is de raad bijvoorbeeld werkgever van de directeur/bestuurder en benoemt ze de accountant.

De Raad van Commissarissen bestaat per 1 januari 2024 uit de volgende leden:  

  • De heer J.W.M. Bracke (voorzitter)
  • De heer A.J. Rinkhoud
  • De heer A.A. de Vries
  • Mevrouw M. Völker
  • De heer M.M.M.F. de Schwartz

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af  in het jaarverslag over de wijze waarop zij invulling geven aan de taken en bevoegdheden. De honorering voor de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur is volgens de VTW. Meer informatie hierover staat ook in het jaarverslag

Voor overige informatie over de samenstelling en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u ook naar het jaarverslag.