Spring naar hoofd-inhoud

Heeft u een klacht over de corporatie?

Een klacht indienen over de corporatie
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat onze huurders 'gewoon goed wonen'. Hieronder verstaan wij wonen in een betaalbaar en duurzaam huurhuis dat bij u past en dat staat in een leefbare buurt. Daar hoort ook onze service bij. Om die reden zetten alle medewerkers zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat u naar uw zin woont in een prettige en veilige woonomgeving die aansluit bij uw woonwensen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop medewerkers u behandelden. Het gaat hier om klachten over bijvoorbeeld het contact met een medewerker of de wijze waarop een melding is afgehandeld. U kunt uw klacht dan schriftelijk melden. Deze behandelt de organisatie in eerste instantie zelf. Binnen tien werkdagen heeft u een eerste reactie in huis. Dan weet u wie uw klacht in behandeling heeft en binnen welke termijn u antwoord krijgt. Afspraken die wij daarbij maken, staan op papier en komen wij na. U kunt uw klacht bij ons melden via het klachtenformulier.

Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen

Heeft u een meningsverschil met uw corporatie waar u samen niet uitkomt, neem dan contact op met de Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen. Sinds oktober 1998 bestaat er een gezamenlijke Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties.

Bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u uw klacht melden bij de Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen. Deze commissie van de Zeeuwse-Vlaamse woningcorporaties bestaat uit drie commissieleden. Zij behandelt klachten en problemen voor de corporatie en doet uitspraak in meningsverschillen tussen huurder en verhuurder als die er samen niet uitkomen.

Hoe gaat dit in zijn werk
Als u een klacht meldt bij de Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen moet u deze binnen één jaar na de datum van het uitvoeren of juist niet uitvoeren melden. Dit kan gaan over de verhuurder zelf, haar medewerkers(s) of van andere organisaties of personen die in opdracht van verhuurder werken. Dit kan via dit formulier.

Een klacht melden bij de Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen doet u via dit formulier .

Behandeling klachten
Als de klachtenadviescommissie van mening is dat de corporatie een klacht kan oplossen en deze daartoe nog niet of onvoldoende in de gelegenheid is gesteld, kan zij afzien van behandeling van de klacht en de behandeling teruggeven aan de corporatie. De corporatie moet de klacht binnen een maand afronden. De corporatie informeert de klachtencommissie over de wijze waarop dit is gebeurd. De klachtenadviescommissie informeert de klager schriftelijk over de actie van de corporatie. De commissie bundelt meerdere individuele, maar overig identieke klachten. Met uitzondering als klagers daartegen zwaarwegende bezwaren maken. Dit aspect is ter beoordeling van de klachtencommissie.

Hoorzitting en uitspraak
Voordat de commissie uitspraak doet, stelt zij  huurder en verhuurder in de gelegenheid de stukken in te zien en hun zienswijze toe te lichten. De klager kan zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door derden. Nadat de klacht is ontvangen, deelt de commissie binnen twee maanden haar advies schriftelijk mee aan verhuurder. De commissie kan deze termijn met een maand uitstellen. Hiervan ontvangen klager en verhuurder bericht. Een week na de hoorzitting ontvangt de verhuurder advies van de commissie. Nadat het advies is uitgebracht aan verhuurder, bericht de verhuurder binnen twee weken de klager over het advies van de commissie. De verhuurder geeft aan of zij het advies al dan niet overneemt en welke eventuele acties zij oppakken. Afhankelijk van de eventuele acties geeft de verhuurder aan binnen welke termijn zij deze afronden. Daarna kan de klacht als afgewerkt worden beschouwd. Als de verhuurder het advies niet overneemt, zal de verhuurder de klager hierover informeren met uitleg van de reden. Uitspraken van de commissie zijn weliswaar niet bindend, maar zijn in ieder geval voor de corporaties sterk bepalend voor hun uiteindelijke opstelling in het geschil. De Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen stelt zowel de huurder als de verhuurder op de hoogte van de uitspraak.

Het jaarverslag 2023 van de Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen kunt u hier downloaden.
Voor meer informatie over de procedure zie het Reglement Regionale Klachtencommissie Zeeuws-Vlaanderen (01-2023)