Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Diversiteit in de wijk

Diversiteit, of anders gezegd een meer gemixte samenstelling van een wijk is voor de leefbaarheid van belang.

Diversiteit in de wijk
Begin dit jaar verscheen een rapport van RIGO naar aanleiding van een onderzoek naar de samenstelling van woonwijken. Eén van de zaken die daaruit naar voren kwam, was dat woonwijken eenzijdiger worden. Wijken met bijna alleen mensen met lage inkomens, wijken met mensen met bijna alleen middeninkomens, enzovoorts. Die ontwikkeling ontstaat doordat woningcorporaties strikte regels moeten hanteren bij het toewijzen van leegkomende woningen. Wanneer corporaties woningen toewijzen aan mensen met te hoge inkomens dan ziet de overheid dat als ‘niet passend’. Dat geldt ook andersom. Als we de wat duurdere woningen toewijzen aan mensen met een laag inkomen is die toewijzing evenmin passend in de ogen van onze overheid. Hierdoor kunnen zij een groter beroep op de huurtoeslag doen. Het is dan ook logisch dat daardoor een zekere eenzijdigheid in de wijken ontstaat.

Wat kunnen wij doen
Die ontwikkeling vinden wij een slechte zaak. Diversiteit, of anders gezegd een meer gemixte samenstelling van een wijk is voor de (toekomstige) leefbaarheid van belang. We beschikken gelukkig nog over een paar kleine knopjes waaraan we mogen draaien om invloed uit te oefenen op de samenstelling van een wijk. Zo mogen we bij een klein deel (circa 10%) van de woningtoewijzingen afwijken van de harde regels vanuit de overheid. Wij streven ernaar hier maximaal gebruik van te maken door ook mensen met iets hogere inkomens een woning aan te bieden. Daarnaast maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om de huur van mensen met iets hogere inkomens extra te verhogen. Die mogelijkheid is bedacht om die bewoners te ontmoedigen om nog te blijven huren want dat wordt dan wel heel erg duur. Wij willen die mensen uit de wijk echter niet wegjagen naar een koopwoning elders en volstaan dus met een gematigde huurverhoging. De tijd moet leren of dat voldoende effect oplevert.

Knarrenhofjes
Een maatregel voor de lange termijn is in wijken waar we nieuw bouwen verschillende soorten woningen te realiseren. Bijvoorbeeld door woningen, geschikt voor senioren en starters, vlak bij elkaar te bouwen. Ook zo krijgen we op termijn divers samengestelde wijken. Daarnaast vragen wij ons af of er in Zeeuws-Vlaanderen belangstelling is voor de zogenaamde ‘knarrenhofjes’. Na de sloop van een aantal eengezinswoningen in een normale woonwijk kunnen we een hofje met kleine seniorenwoningen bouwen. Hier kunnen ouderen wonen die bereid zijn om elkaar goede burenhulp te bieden als dat nodig is. Samen met scholieren van het Zwincollege in Oostburg doen we daar onderzoek naar.

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug