Spring naar hoofd-inhoud

Verknocht aan Philippine

Langer blijven wonen in vertrouwde omgeving door bouw seniorenwoningen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil vijftien zorggeschikte woningen aan het Ankerhof in Philippine realiseren. Het wordt een woonvorm volgens het concept ‘Buurtwonen’ van Buurtzorg. Met deze ontwikkeling geven partijen invulling aan een langgekoesterde wens van de dorpsraad Philippine. Vandaag, vrijdag 15 april, ondertekenden Jos de Blok (directeur-bestuurder Buurtzorg) en Ralph van Dijk (directeur-bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) een intentieovereenkomst. Wethouder Frank van Hulle ondertekende een adhesieverklaring, waarmee hij namens de gemeente Terneuzen zijn steun uitspreekt voor dit initiatief.

Buurtwonen
Buurtwonen is een vorm van ‘ondersteund wonen’ in de wijk. De woonzorgwoningen zijn bedoeld voor mensen met lichamelijke beperkingen en geriatrische problemen. De woonzorgwoningen zijn ook bedoeld voor senioren die deze groep mensen graag willen ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Denk aan hulp bij het aantrekken van steunkousen. Of aan het buitenzetten van een container of een boodschapje doen. Wijkverpleeg-kundigen van Buurtzorg leveren er de noodzakelijke thuiszorg. Doordat bewoners bij elkaar wonen, kan efficiënter zorg verleend worden. Bewoners worden daarnaast gestimuleerd om gebruik te maken van hun eigen netwerk om zo de zelfredzaamheid te vergroten. Zo ontstaat een woonvorm, waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Aanvulling  
Deze manier van wonen is een aanvulling op het al bestaande woonzorgaanbod. Ralph van Dijk: “Het voorziet in een behoefte, omdat deze woonvorm tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis in zit. Ouder worden komt met gebreken. Vaak zijn die gebreken te licht voor wonen in een verpleeghuis, en te zwaar voor zelfstandig wonen zonder hulp dichtbij. Met dit concept voorzien we in een kleinschalige tussenvorm, waardoor senioren langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Dichtbij familie, vrienden en buurtgenoten. Daarmee vormt dit voor ons als woningcorporatie een waardevolle aanvulling op de samenwerking met overige zorgpartijen. Samen met grootschaligere voorzieningen als een woonzorgcentrum en verpleeghuis, ontstaat een zo compleet mogelijk aanbod. Dit komt ten goede aan het welzijn van senioren, omdat ze kunnen wonen op een plek die het beste bij hun situatie past. Daar doen we het voor als maatschappelijk betrokken organisatie.”

Dorpsraad
Het Ankerhof kwam in beeld voor de realisatie van deze woonzorgvoorziening, omdat op deze plek grond vrijkomt door sloop van woningen. Samen met de dorpsraad keken we naar een geschikte invulling. De dorpsraad toonde met een onderzoek aan dat er lokaal behoefte was aan een woonzorgvoorziening. Samen met de gemeente keken we naar de mogelijkheden en kwamen we in contact met Buurtzorg. En nu staan we aan de vooravond van de realisatie van de vijftien seniorenwoningen aan het Ankerhof. De dorpsraad is blij met dit initiatief, omdat bewoners nu langer in en met de buurt kunnen blijven wonen en de leefbaarheid in het dorp vergroot wordt.

Vervolg
De komende maanden vinden de voorbereidingen en de planologische procedure plaats en wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vervolgens worden de plannen gefaseerd uitgevoerd. Streven is om de laatste woningen in 2024 op te leveren. Blijkt het project een succes, dan bekijken we de mogelijkheden om ook in andere kernen een dergelijke voorziening te realiseren.

Terug