Spring naar hoofd-inhoud

Regionale Woondeal

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Ook nieuwbouw is onderdeel van deze afspraken. Om het huidige woningtekort aan te pakken is het noodzakelijk om de komende jaren het bouwtempo flink te verhogen en veel meer woningen bij te bouwen. Hiervoor heeft minister Hugo de Jonge het Programma Woningbouw uitgebracht met als doel om 900.000 nieuwe woningen te bouwen in de periode 2022 tot en met 2030.

Landelijk streven
Doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 tot en met 2030. Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen (woningen met een huurprijs tussen € 850,- en € 1.000,-) gaan bouwen. Om regie te houden op het behalen van deze doelen, stelden de provincies en gemeenten eind 2022 met de corporaties regionale woondeals op. Zo werd per gemeente duidelijk hoeveel sociale en middenhuurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030. Per gemeente is het streven 30% sociale huur. Op 6 maart 2023 ondertekenenden minister De Jonge, gedeputeerde Van der Velde van de provincie Zeeland en de wethouders Wonen van de Zeeuwse gemeenten De Zeeuwse Woondeal .

Traject tot woondeal
De Zeeuwse Woondeal kwam tot stand volgens een door de provincie Zeeland gecoördineerd traject. De provincie deed op 5 oktober 2022 een definitief ‘bod’ aan de minister. Daarin staat dat Zeeland in totaal een bijdrage kan leveren van 16.500 nieuwe woningen. De provincie is tot dit aantal gekomen na inventarisatie van nieuwbouwplannen die al bekend waren. In november en december 2022 waren er drie bijeenkomsten met ambtenaren van de provincie, de gemeenten en beleidsmedewerkers van de Zeeuwse corporaties. Per subregio in Zeeland is een Woondeal uitgewerkt.

Zeeuws-Vlaamse Woondeal
Dit is ook gedaan voor Zeeuws-Vlaanderen. De samenwerking tussen de ambtenaren van de drie gemeenten en de medewerkers van de corporaties verliep heel prettig. Samen hebben we een Woondeal voor Zeeuws-Vlaanderen gemaakt. Daarin staan de aantallen nieuwbouw genoemd. Voor ons zijn de aantallen nieuwbouw van sociale huurwoningen en flexwoningen van belang. In totaal komen we tot een ambitie van 2.915 te realiseren nieuwbouwwoningen tot en met 2030. Hiervan worden 1.265 woningen door de corporaties gerealiseerd. Dit is inclusief 130 flexwoningen. Voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen betekent dit de bouw van zo’n 477 sociale huurwoningen. Daarnaast moeten we nog een deel van de 130 flexwoningen bouwen die gerealiseerd moeten worden volgens de Woondeal.

Hoe verder
De Woondeal geeft een duidelijke richting. De ambitie tot en met 2030 is bekend. Bij het opstellen van de Zeeuws-Vlaamse Woondeal bleek dat wij een duidelijk plan hebben dankzij onze wensportefeuille. De aantallen hieruit zijn bekend bij de gemeenten en de provincie, tijdens de sessies was daarover dan ook geen discussie. Omdat de Woondeal in gezamenlijkheid is opgesteld, geeft dit een stuurmiddel naar de toekomst. Zowel gemeenten en woningcorporaties kunnen elkaar houden aan de gemaakte afspraken. Hierdoor zullen we nog nauwer samenwerken. Voor Zeeuws-Vlaanderen zijn de aantallen in de Woondeal een minimum ambitie, de ambitie in de regionale Woonvisie ligt flink hoger. We verwachten van de gemeenten dat ze nog aangeven hoeveel extra sociale huurwoningen er gerealiseerd moeten worden en waar. Dit zal worden opgenomen in de Prestatieafspraken met de gemeenten.

Terug