Spring naar hoofd-inhoud

Prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties

Beter wonen in de gemeente Terneuzen

Vandaag ondertekenden de woningcorporaties Clavis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, hun huurdersorganisaties en de gemeente Terneuzen de prestatieafspraken 2022-2025. In deze afspraken staat hoe de partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in de gemeente Terneuzen.

De prestatieafspraken zijn belangrijk voor de woningmarkt in Terneuzen. Ze geven vorm aan de samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente. In de afspraken is de bijdrage van de corporaties aan de uitvoering van de Terneuzense Woonvisie vastgelegd. Ook stemmen de gemeente en corporaties in de afspraken hun maatschappelijke activiteiten op elkaar af. De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huizen, leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare inwoners. Het gaat hierbij om de ambities en hoofdlijnen tot en met 2025.

Nieuwe werkwijze
Op zich is het maken van afspraken niet nieuw. Echter, dit jaar zijn de prestatieafspraken - op initiatief van Clavis - voor het eerst via een gezamenlijk maakproces tot stand gekomen. Een brede afvaardiging van medewerkers van betrokken organisaties haalde de alledaagse werkpraktijk van buiten naar binnen en keek naar wat nodig is in de gemeente Terneuzen. Deze werkwijze zetten we in de komende jaren voort in de manier waarop we met elkaar samenwerken en overleggen, en de uitvoering van deze afspraken organiseren.

Vier thema’s
De nieuwe prestatieafspraken 2022-2025 kennen de volgende vier thema’s:
1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid, 2. Woningkwaliteit en duurzaamheid, 3. Maatschappelijke opgaven, wonen en zorg en 4.Vitale en leefbare wijken en kernen. De afspraken sluiten aan bij de nieuwe gemeentelijke Woonvisie, Zorgvisie en Warmtevisie.

Forse investeringen
Eén van de afspraken is dat de corporaties fors investeren in de verduurzaming van het woningbezit. Door woningen bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken, worden ze energiezuiniger. Dit zorgt voor meer comfort en lagere energielasten. Ook wordt de mogelijkheid voor de aanleg van een restwarmtenet onderzocht. En zetten de corporaties in op tijdelijke huisvesting en initiatieven die doorstroming in de woningmarkt bevorderen. Dit doen ze bijvoorbeeld met een doorstroommakelaar.

Voldoende beschikbare huisvesting
Een andere belangrijke afspraak is het zorgen voor voldoende beschikbare huisvesting in de gemeente Terneuzen. Daarbij is aandacht voor specifieke groepen, zoals ouderen, kwetsbare doelgroepen en vluchtelingen. Verder is er, meer dan in voorgaande afspraken, aandacht voor woonruimte voor middeninkomens.

Terug