Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Prestatieafspraken 2017

Samenwerking

Het uitbrengen van een bod door woningcorporaties is nieuw en vloeit voort uit de herziene Woningwet die vanaf 1 juli 2015 in werking trad. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Dat is gelijk het bijzondere en unieke van dit proces: de Zeeuws-Vlaamse samenwerking. Uiteraard werken de afzonderlijke corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties al met elkaar samen. Maar die samenwerking is er nu over de volle breedte. De drie Zeeuws-Vlaamse corporaties brengen een bod uit, die de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten in ontvangst nemen en waarbij alle huurdersorganisaties betrokken zijn.

Van bod naar prestatieafspraken

De exacte bijdrage van corporaties komt tot stand in samenwerking met huurdersorganisaties en gemeenten en wordt vertaald in het bod. In het bod richten we ons op een aantal thema’s, zoals betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, nieuwbouw van woningen, energiezuinige woningvoorraad en huisvesting van specifieke doelgroepen. Met als doel: het passend huisvesten van onze doelgroep. Voor het jaar 2017 benoemen we concrete activiteiten. Voor de periode 2018 – 2021 is het voorstel globaler.     

Meer sturing

Kern van de Woningwet is dat maatschappelijke investeringen door woningcorporaties hun verankering krijgen in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Via het bod is meer sturing gewaarborgd. Voorheen maakten we alleen langjarige prestatieafspraken. Nu geven we aan wat we concreet gaan doen. Dat zorgt ervoor dat meer en betere sturing mogelijk is op het volkshuisvestingsbeleid. Als woningcorporaties weten we beter waar we aan toe zijn en is er commitment van verschillende partijen. Bovendien moeten we, om afspraken met elkaar te kunnen maken, de dialoog blijven aangaan over lokale en regionale ambities. En daar wordt een woonvisie, en daarmee de huurder, alleen maar beter van.