Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Herstructurering Noordwesthoek Breskens

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat de woningen, omsloten door de Sportlaan, Langeweg, Karel Doormanlaan en Prins Bernhardstraat, in vijf fases herstructureren. Het plangebied is gelegen in de Noordwesthoek van Breskens.

Het project richt zich op de sloop van 127 verouderde woningen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 110 levensloopbestendige energiezuinige woningen terug.  De sloop en nieuwbouw wordt in vijf fases uitgevoerd. De woningen van de eerste fase liggen aan de Sportlaan, een aantal aan de Vijverlaan en de Karel Doormanlaan. De woningen aan de tweede fase liggen aan de Admiraal de Ruyterlaan en een aantal aan de Vijverlaan. De woningen van de derde, vierde en vijfde fase liggen aan de Evertsenlaan, eveneens de Vijverlaan, Banckertlaan en de Crijnssenlaan. We verwachten het project in 2022 af te ronden.

Stand van zaken fase 1

December 2017

Op de informatieavond in juli en de inloopavond in augustus gaven we aan dat onze voorlopige planning uitgaat van slopen eind 2017. Daarna starten we met de nieuwbouw waarna we ongeveer driekwart jaar later gereed zijn met de nieuwbouw. Dit bleek niet haalbaar. Er zitten namelijk altijd risico’s aan zo’n vroege planning. Zoals:

  1. Voldoende bouwcapaciteit: Momenteel trekt de bouw aan en staan bouwers in de rij om bijvoorbeeld heipalen te bestellen omdat de productie ervan de levering niet kan bijhouden.

  2. Onderzoeksrapporten: Momenteel zijn nog niet alle rapporten afgehandeld. De flora/fauna onderzoeken zijn gereed en die moeten we nu bespreken met de provincie. Hieruit kunnen aanvullende maatregelen worden geëist. We mogen namelijk niet slopen als blijkt dat er bijvoorbeeld beschermde dieren zoals vleermuizen zitten. Die zullen dan eerst met aanvullende maatregelen moeten verhuizen. De NGE (niet gesprongen explosieven) veldonderzoeken kunnen pas na de sloop worden gestart. Eventuele explosieven moeten eerst worden verwijderd waarna de nieuwbouw kan starten. Zolang deze onderzoeken lopen, kunnen we geen nieuwe planning opstellen. Wel is op de informatieavond afgesproken dat zodra al deze zaken duidelijk zijn, wij de uitkomsten met alle belanghebbenden delen.

Alle woningen staan inmiddels leeg en zijn losgekoppeld van de nutsvoorzieningen. Gesprekken met het nutsbedrijf staan ingepland om de staat en de capaciteit van het netwerk in de straat af te stemmen op de nieuwbouwplannen. De leegstaande woningen zijn in de voorbije periode onderzocht op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De omgevingsvergunning ‘Bouwen’ is aangevraagd en bouwbedrijf Van der Poel is gecontracteerd voor de uitvoering. De start van de sloop is alleen nog afhankelijk van de onderzoeksrapporten.

Informatiebijeenkomsten

Afgelopen 6 juli organiseerden wij de eerste informatieavond over de plannen voor de eerste fase. De voorlopige plannen zijn inmiddels voldoende uitgewerkt. Wij voerden overleg met de gemeente Sluis over bestemmingsplannen en vergunningen en we schakelden stedenbouwkundig bureau Rho in om ons hierin te adviseren. Vervolgens zijn wij met twee verschillende aannemers en architecten in overleg gegaan over de plannen. De reden dat we twee partijen vragen, is dat er dan meer diversiteit in de wijk komt. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de bewonerswerkgroep. 

 

Informatiebijeenkomst op 31 augustus 2017
Op 31 augustus 2017 organiseren wij opnieuw een informatieavond in de vorm van een inloopavond, vooral voor de bewoners uit de eerste en tweede fase. Maar ook bewoners uit de andere fases zijn natuurlijk van harte welkom. Tijdens de informatieavond op 6 juli lieten we concepten zien van de nieuwe woningen. Deze werkten we verder uit en de resultaten tonen we tijdens de inloopavond. 

Waar en wanneer
De inloopavond vindt plaats in het zorgsteunpunt van Goedertijt in Breskens. (Burg. van Zuijenstraat 40).  Tijdens deze avond kunt u de nieuwe plannen voor fase 1 bekijken. Medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en van de aannemers en architectenbureaus zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur aanwezig om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. U bent hierbij van harte welkom en kunt tijdens deze avond binnenlopen wanneer u wilt.

Rho Adviseurs voor leefruimte

Rho Adviseurs gaf ons advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Denk daarbij aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen. Het gebied in Breskens bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde straten met weinig variatie aan weerszijden van de parkstrook aan de Vijverlaan. Zij richten zich op het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit door woningen beter te oriënteren op de straten en het park. Zo adviseerden zij ons bijvoorbeeld over meer variatie waardoor de individuele woningen beter herkenbaar worden binnen de rij.

PlusWonen conceptwoningen van Van der Poel BV

Voor de nieuwbouw van de woningen aan de Karel Doormanlaan, Vijverlaan en de Sportlaan ontwierp Archikon een woning die gebaseerd is op het PlusWonen-concept van Aannemersbedrijf Van der Poel BV in Terneuzen. Dit concept biedt uitstekende mogelijkheden om in te springen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en geeft bewoners een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving.

Spero-1conceptwoningen van CascoTotaal

Voor de Vijverlaan in Breskens ontwikkelde CascoTotaal samen met architectenbureau buroSALT het Spero 1-woonconcept. Dit concept bestaat uit prefabwoningen die in de fabriek gemaakt worden en de aannemer op de bouwplaats alleen nog maar moet monteren. Voor de Vijverlaan en de Admiraal de Ruyterlaan keek buroSALT welke elementen van de bestaande woningen kunnen worden gebruikt in de uitwerking van de nieuwe woningen. Hierdoor blijft de wijk herkenbaar maar toch vernieuwend. Daarnaast zijn de nieuwe woningen zeer energiezuinig. We plaatsen zonnepanelen, isoleren de woningen goed en maken gebruik te maken van energiezuinige installaties.

Werkgroep

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een werkgroep opgericht om bewoners optimaal te betrekken bij het proces. De werkgroep treedt op als klankbordgroep en heeft een adviserende rol tijdens de voorbereidings- en ontwikkelingsfase van het project. De werkgroepleden stelden zich in de nieuwsbrief van juli 2015 aan u voor.

Informatiecentrum en vergaderlocatie

Aan de Banckertlaan 10 hebben we een woning ingericht als vergaderlocatie en informatiecentrum. We zijn hier vanaf 1 september aanstaande aanwezig op de eerste maandag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur. U bent dan van harte welkom met uw vragen of opmerkingen.