Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Wensportefeuille; toekomstig gewenste aantal woningen per kern

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen monitort haar woningvoorraad continu. Dit doen we door middel van de zogenaamde wensportefeuille. De wensportefeuille geeft een doorkijk naar ons gewenste woningbestand per kern tot 2035. We realiseren dit door verbetering van onze bestaande voorraad, verkoop, sloop en nieuwbouw van woningen. Maar eerst is hiervoor natuurlijk goed onderzoek naar diverse factoren nodig. De strategische wensportefeuille is voor het eerst opgezet in 2013. Iedere drie jaar herijken we deze. In 2019 brachten we opnieuw de laatste ontwikkelingen in beeld die van invloed zijn op de gewenste woningvoorraad per woonkern. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demografische gegevens.

Wensportefeuille 2.0
Voorgaande keren lag bij het onderzoek de nadruk op de aanbodkant van de woningbehoefte. We gingen daarbij uit van de ervaring van onze medewerkers en RIGO leverde inzicht in toekomstige demografische ontwikkelingen. Bij de herijking van de wensportefeuille in 2020 doen we dit anders. We betrekken naast RIGO nog een externe partij, Eiffel. Zij geven ons inzicht in de invulling van de woningbehoefte. Onze aanpak om tot een goed onderbouwde wensportefeuille te komen, bestaat uit twee sporen:

  • Spoor 1 bestaat uit het helder krijgen van het benodigde aantal en soort woningen per kern. Daarvoor gebruiken we als basis onze interne gegevens, demografische prognoses en prognoses van de toekomstige ontwikkelingen binnen onze doelgroepen.
  • Spoor 2 gaat uit van de woningbehoefte uit spoor 1 en bepaalt een passende invulling van de gewenste woningvoorraad. Het resultaat is inzicht in welk type woningen we waar in een kern nodig hebben om onze doelgroepen passend te huisvesten in de toekomst.

RIGO-onderzoek
De gemeenten en corporaties in Zeeuws-Vlaanderen gaan een uitdagende toekomst tegemoet. De afname van de bevolking in de regio, de veranderende woningbehoefte en de (woon- en bouwtechnische) veroudering van de woningvoorraad zorgen voor nieuwe opgaven. Het wordt steeds belangrijker om de juiste balans te vinden tussen het voorkomen van overproductie en het benutten van kansen die zich voordoen. De mogelijke afname van het aantal huishoudens in de regio in de verdere toekomst is in deze zin niet (alleen) iets negatiefs, maar ook een stimulator voor creativiteit en innovatie. In 2018 is er onderzoek gedaan naar de demografische ontwikkeling onder de verschillende woondoelgroepen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een gezamenlijk onderzoek van de corporaties en de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, samen met de provincie Zeeland dat is uitgevoerd door RIGO. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe de woningbehoefte zich in de komende jaren gaat ontwikkelen onder verschillende demografische en economische omstandigheden. De kern van dit onderzoek betreft een raming van de woningen die nodig zijn om ook in de toekomst de inwoners van de verschillende kernen in Zeeuws-Vlaanderen goed te kunnen huisvesten.

Eiffel
Eiffel Analytics is onderdeel van de Eiffel-organisatie. Vanuit onze interne data levert EIFFEL data-inzichten die direct toepasbaar zijn. De inzichten presenteren zij in een aantal actieve werksessies aan medewerkers zodat ze toepasbaar zijn in de praktijk. We gebruiken bij het herijken van de wensportefeuille data-inzichten die met name betrekking hebben op de profielen van onze bewoners. Deze informatie gebruiken we voor het vaststellen van de woningkwaliteit. Door meer inzicht te krijgen in de relaties tussen de kwaliteitsindicatoren en bewonersprofielen, proberen we samen met Eiffel de kwaliteitsbepaling nog beter vorm te geven en nog beter aan te laten sluiten bij de woonbehoeften van de bestaande en toekomstige huurders.

Wat, hoeveel en waar
Eiffel levert op basis van onder andere gegevens van Woongoed én profiel- en demografische gegevens van de huurder een woonkerneninzicht. Ons doel is om hiermee per woonkern de juiste gewenste woningvoorraad in de toekomst te bepalen. Denk hier aan type- en aantal woningen en de locatie in de woonkern.

Terug