Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Herstructurering Axel en Breskens

Hoe staat het met de plannen voor de sloop en nieuwbouw fase 1 en 2 in de Oranjebuurt in Axel en fase 1 in de Noordwesthoek in Breskens?

Op de informatieavond in juli en de inloopavond in augustus gaven we aan dat onze voorlopige planning uitgaat van slopen eind 2017. Daarna starten we met de nieuwbouw waarna we ongeveer driekwart jaar later gereed zijn met de nieuwbouw. Dit bleek niet haalbaar. Er zitten namelijk altijd risico’s aan zo’n vroege planning. Zoals:

  1. Voldoende bouwcapaciteit: Momenteel trekt de bouw aan en staan bouwers in de rij om bijvoorbeeld heipalen te bestellen omdat de productie ervan de levering niet kan bijhouden.

  2. Onderzoeksrapporten: Momenteel zijn nog niet alle rapporten afgehandeld. De flora/fauna onderzoeken zijn gereed en die moeten we nu bespreken met de provincie. Hieruit kunnen aanvullende maatregelen worden geëist. We mogen namelijk niet slopen als blijkt dat er bijvoorbeeld beschermde dieren zoals vleermuizen zitten. Die zullen dan eerst met aanvullende maatregelen moeten verhuizen. De NGE (niet gesprongen explosieven) veldonderzoeken kunnen pas na de sloop worden gestart. Eventuele explosieven moeten eerst worden verwijderd waarna de nieuwbouw kan starten. Zolang deze onderzoeken lopen, kunnen we geen nieuwe planning opstellen. Wel is op de informatieavond afgesproken dat zodra al deze zaken duidelijk zijn, wij de uitkomsten met alle belanghebbenden delen.

Alle woningen staan inmiddels leeg en zijn losgekoppeld van de nutsvoorzieningen. Gesprekken met het nutsbedrijf staan ingepland om de staat en de capaciteit van het netwerk in de straat af te stemmen op de nieuwbouwplannen. De leegstaande woningen zijn in de voorbije periode onderzocht op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De omgevingsvergunning ‘Bouwen’ is aangevraagd en bouwbedrijf Van der Poel is gecontracteerd voor de uitvoering. De start van de sloop is alleen nog afhankelijk van de onderzoeksrapporten. 

Terug