Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Meest gestelde vragen

De vragen die naar voren kwamen tijdens de informatieavond, bundelden wij in een lijst met meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen en beantwoorden wij deze ook niet in de nieuwsbrief? Stel deze dan aan Boud Bakels of Pol van de Vijver van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Veel gestelde vragen herstructurering Noordwesthoek Breskens

Kan ik hulp krijgen als ik naar een woning wil verhuizen die niet van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is (ook buiten de provincie)?

U heeft zelf de keuze om te bepalen waar u naartoe wilt, daar waar mogelijk ondersteunen wij u bij het zoeken van een woning. Wij hebben geen invloed op de woningtoewijzing van andere particuliere of sociale verhuurders. Wel kunnen wij u, indien gewenst, een brief meegeven waarin wij bevestigen dat en wanneer wij uw woning gaan slopen en dat wij daarmee de aanvraag voor een woning ondersteunen.

Krijg ik voorkeur bij het toewijzen van een woning?

Zodra wij persoonlijk met u over de sloop van de woningen hebben gesproken, doen wij er alles aan om aan uw wensen bij herhuisvesting te voldoen. Vanaf het moment dat wij het definitieve sloopbesluit voor uw woning hebben genomen, treedt een voorrangsregeling in werking en heeft u voorrang op een reguliere kandidaat huurder. Indien er meerdere bewoners uit het te slopen complex aangeven naar eenzelfde woning te willen verhuizen, geldt de regeling dat degene die het langst huurder is van de te slopen woning als eerste de betreffende woning krijgt aangeboden. Weigert deze huurder, dan is de volgende aan de beurt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding?

De huurders van de te slopen woningen komen in aanmerking voor deze vergoeding nadat het definitieve sloopbesluit (dus niet het voornemen) is genomen. Dit sloopbesluit wordt minimaal 1 jaar voor daadwerkelijke sloop middels een bestuursbesluit genomen en schriftelijk aan u bevestigd. Voor de 1e fase zal dit vermoedelijk na de zomer van 2016 zijn.

Als het definitieve sloopbesluit nog niet is genomen en men gaat toch verhuizen, dan komt men niet voor een vergoeding in aanmerking.

Hoe is de verhuiskostenvergoeding geregeld?

Zodra er een geschikte woning voor u is gevonden en aan u is toegewezen, ontvangt u van ons het formulier 'verhuis- en herinrichtingskosten'. Op dit formulier staat onder andere aangegeven hoeveel de vergoeding bedraagt en hoe deze wordt uitgekeerd. 

Wat valt er allemaal onder een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening) waarvoor mogelijk een vergoeding gegeven kan worden?http://newsite.woongoedzvl.nl/

Zaken die het woongenot bevorderen en die de woning op een hoger niveau hebben gebracht kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. We houden hierbij rekening met of de vergoeding is aangevraagd bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de ‘leeftijd’ van de voorziening en de onderhoudstoestand van de voorziening. Tuinaanleg valt hier niet onder. In het Sociaal Statuut, dat u krijgt overhandigd tijdens het persoonlijke gesprek, staat een verdere uitwerking van deze regeling.

Krijgen wij nu nog een huurverhoging?

Afspraak is dat wij vanaf 25 november 2014 (het moment waarop u formeel hoorde dat wij uw woning gaan slopen) geen huurverhoging meer doorvoeren voor uw huidige woning. Gaat de sloop om welke reden dan ook niet door, dan kan van deze afspraak worden afgeweken.

Wordt er tot aan de sloop nog onderhoud aan de woning gepleegd?

De huurders die in een sloopwoning wonen kunnen tot op het laatste moment reparatieverzoeken indienen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen draagt tenminste zorg voor het ‘wind- en waterdicht’ houden van de woningen en houdt rekening met het waarborgen van gezondheid en veiligheid van de huurder en het waarborgen van de leefbaarheid.

Waarom is voor deze fasering van sloop gekozen?

Om de verhuisstroom en de bouwplaatsinrichting zo optimaal mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk overlast, is gekozen voor de huidige fasering.

Hoe is de kwaliteit van de wisselwoning?

Indien een huurder niet direct kan verhuizen naar een door hem/haar gewenste woning (bijvoorbeeld omdat de huurder in een nieuw te bouwen woning wil wonen die niet tijdig beschikbaar is), dan draagt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zorg voor een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid in een wisselwoning. Deze wisselwoning is voorzien van vloerbedekking en gordijnen. De wanden zijn behangen of gesausd. De huurder is voor de duur van het gebruik van deze woning huur verschuldigd. Indien deze huur hoger is dan de huur van de oude woning, dan geldt de huur van de oude woning als de huur van de wisselwoning. Nutsaansluitingen, telefoon en kabel moet de huurder op eigen naam aanvragen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor de verhuizing van de bestaande woning naar de wisselwoning voor rekening van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De kosten van de verhuizing naar de nieuwe woning zijn voor rekening van de huurder.

Kan ik terug naar dezelfde wijk nadat de woningen zijn gesloopt?

We streven ernaar om de mensen die terug willen ook daadwerkelijk de mogelijkheid te geven terug te komen. Het kan zijn dat dit niet in dezelfde straat is waar u vandaan komt.

Hoe komen de woningen eruit te zien, hoe is de waterhuishouding geregeld, blijven de straten dezelfde naam houden, hoe zit het met de aansluiting op het nieuwe riool, komen er garages of carports?

Hoe de woningen eruit komen te zien is nu nog niet duidelijk. Dit komt aan de orde tijdens het ontwikkeltraject, waarbij de werkgroep een belangrijke klankbordfunctie heeft. Uitgangspunt is dat de huren van de nieuwe woningen ruim onder de maximale huurtoeslaggrens komen te liggen.

De straatnamen blijven bestaan. Aansluitingen op het nieuwe riool en de waterhuishouding worden met de gemeente afgestemd zodra de plannen verder zijn uitgewerkt.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Met vragen over de verhuisbewegingen en uw persoonlijke vragen kunt u terecht bij Boud Bakels, b.bakels@woongoedzvl.nl. Voor vragen over de sloop en nieuwbouw kunt u terecht bij Pol van de Vijver, p.vandevijver@woongoedzvl.nl. Beiden zijn te bereiken via tel. 0115-636000.