Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het fungeren als werkgever voor de directeur/bestuurder en het benoemen van de accountant.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en is per 1 januari 2017 als volgt samengesteld:  

  • De heer G.L.C. Lernout (voorzitter)
  • De heer E.M.T.J.M. van Lith (vicevoorzitter)
  • Mevrouw N.M. Elfrink-Bliek
  • De heer H.A. Enkelaar
  • De heer C. van der Weijden

Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd.

De honorering voor de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur is conform de WNT2, nadere informatie hierover is ook in het jaarverslag opgenomen.